Wednesday, September 3, 2014

THE TREATMENT OF CANCER WITH CHINESE MEDICINE - PART 2

This is the second part of the discussion of cancer in Chinese medicine.  I am listing below the herbs that are most commonly used in cancer classified according to pattern.

CANCER HERBS CLASSIFIED ACCORDING TO PATTERN

STASIS OF BLOOD
Ru Xiang Gummi Olibanum, Mo Yao Myrrha, San Leng Rhizoma Sparganii stoloniferi, E Zhu Rhizoma Curcumae Ezhu, Di Bie Chong Eupolyphaga, Wang Bu Liu Xing Semen Vaccariae segetalis, Ze Lan Herba Lycopi lucidi.

PHLEGM 
Hai Ge Ke Concha Cyclinae, Tian Nan Xing Rhizoma Arisaematis, Shan Jia Squama Manitis Pentadactylae, Ting Li Zi Semen Descurainiae seu Lepidii, Bai Jie Zi Semen Sinapsis albae, Fu Ling Poria, Yi Yi Ren Semen Coicis Lachryma-Jobi, Zhe Bei Mu Bulbus Fritillariae thunbergii, Gua Lou Fructus Trichosanthis, She Gan Rhizoma Belamcandae chinensis, Huang Yao Zi Rhizoma Dioscoreae bulbiferae. 

TOXIC HEAT
He Huan Pi Cortex Albizziae julibrissin, Bai Hua She She Cao Herba Hedyotis diffusae, Ban Zhi Lian Herba Scutellariae barbatae, Tu Fu Ling Rhizoma Smilacis glabrae, Fu Ling Poria, Shan Dou Gen Radix Sophorae Tonckinensis, Xia Ku Cao Spica Prunellae vulgaris, Da Qing Ye Folium Isatidis, Ku Shen Radix Sophorae Flavescentis.

DAMPNESS
Sha Ren Fructus Amomi, Mu Xiang Radix Aucklandiae Lappae, Ze Xie Rhizoma Alismatis orientalis, Xiang Fu Rhizoma Cyperi rotundi, Fo Shou Fructus Citri sarcodactylis, Tu Fu Ling Rhizoma Smilacis glabrae, Shan Zha Fructus Crataegi, Shen Qu Massa Medica Fermentata, Zhi Ke Fructus Citri aurantii, Zhi Shi Fructus immaturus Citri aurantii, Bian Dou Semen Dolichoris Lablab, Pei Lan Herba Eupatorii, Gui Zhi Ramulus Cinnamomi cassiae.

XU
Qi: Ren Shen Radix Ginseng, Tai Zi Shen Radix Pseudostellariae, Da Zao Fructus Jujubae, Huang Qi Radix Astragali membranacei, Bai Zhu Rhizoma Atractylodis  macrocephalae.

Blood: Shou Wu Radix Polygoni multiflori, E Jiao Gelatinum Corii Asini, Long Yan Rou Arillus Euphoriae Longanae, Sang Ji Sheng Ramulus Loranthi, Gou Qi Zi Fructus Lycii. 

Yang: Yin Yang Huo Herba Epimedii, Lu Jiao Cornu Cervi, Ba Ji Tian Radix Morindae officinalis, Bu Gu Zhi Fructus Psoraleae corylifoliae, Rou Cong Rong Herba Cistanches deserticolae, Hu Tao Ren Semen Juglandis regiae.

Yin: Sha Shen Radix Adenophorae seu Glehniae, Tian Men Dong Tuber Asparagi cochinchinensis, Shi Hu Herba Dendrobii, Yu Zhu Rhizoma Polygonati odorati, Bai He Bulbus Lilii, Nu Zhen Zi Fructus Ligustri lucidi, Gou Qi Zi Fructus Lycii, Han Lian Cao Herba Ecliptae prostratae, Bie Jia Carapax Amydae sinensis, Wu Wei Zi Fructus Schisandrae chinensis, Ling Zhi Fructificatio Ganodermae.

SOFTENING HERBS
Mu Li Concha Ostreae, Shan Jia Squama Manitis Pentadactylae, Hai Zao Herba Sargassii, Kun Bu Thallus Laminariae seu Eckloniae, Jiang Can Bombyx Batryticatus, Gui Ban Plastrum Testudinis, Bie Jia Carapax Amydae sinensis, Wa Leng Zi Concha Arcae, Ku Shen Radix Sophorae flavescentis, Wu Gong Scolopendra Subspinipes, Yi Yi Ren Semen Coicis Lachryma-Jobi.

“Softening” herbs are used in case of masses which may be from Blood stasis, Phlegm or a combination of both.  The “softening” herbs soften the mass so that it is more easily treated.

Note how the softening herbs are in different categories and we would choose those from a category of herbs treating the presenting pattern.

For example, if the mass was from Blood stasis we would choose Shan Jia Squama Manitis Pentadactylae; on the other hand, if the patient has a background of Yin deficiency, we would choose Mu Li Concha Ostreae, Gui Ban Plastrum Testudinis, or Bie Jia Carapax Amydae sinensis.

I list below some herbs that have a particular anti-cancer effect according to modern research.

HERBS WITH ANTI-CANCER EFFECT

SHI JIAN CHUAN Herba Salviae chinensis
(Other name: Xiao Dan Shen)
Taste: energy: bitter, pungent, neutral
Actions: Clear Heat, resolve Phlegm, move Blood, stop pain.
Indications: Chronic hepatitis, hypochondriac pain, cancer of oesophagus.

HUANG YAO ZI Rhizoma Dioscoreae bulbiferae
Taste, energy: Bitter, pungent, slightly toxic
Channel: HE, LIV
Actions: Dissolve swelling, eliminate Toxin, stop cough, calm asthma, cool Blood, stop bleeding.
Indications: Goiter, scrofula, cough, asthma, cancer of oesophagus, whooping cough, vomiting of blood, epistaxis.

BAN ZHI LIAN Herba Scutellariae barbatae
Taste, energy: bitter, cold
Channel: LIV, ST, LU
Actions: Clear Heat, resolve Toxin, scatter stasis, stop bleeding, benefit urination, resolve cancer.
Indications: Cancer of lungs, liver, intestines, uterus, stomach, appendicitis, hardening of liver, carbuncles, pus, lung abscess, epistaxis, haematemesis, haematuria.
Contraindications: Not in pregnancy

BAN BIAN LIAN Herba Lobeliae chinensis 
Taste, energy: pungent, cold
Channel: LIV,KI,LU
Actions: Clear Heat, resolve poison, benefit urination, resolve swelling.
Indications: Sores, acne, swelling, hardening of liver, ascites, kidney-oedema, cancer of liver, intestines, stomach.

SAN BAI CAO Herba Saururi chinensis
Taste, energy: Sweet, pungent, cold
Channel : LIV, GB
Actions: Clear Heat, resolve Toxin, benefit urination, resolve swelling.
Indications: Oedema, cancer of liver, jaundice.

WEI LING XIAN Herba Clematidis chinensis
Taste, energy: Pungent, warm
Channel: BL
Actions: Expel Wind, resolve Dampness, penetrate channels, stop pain, resolve inflammation, scatter accumulation.
Indications: Bi syndrome, cancer of breast, larynx, numbness of legs.

SHAN DOU GEN Radix Sophorae subprostratae
Taste, energy: Bitter, cold
Channel: HE, LU, L.I.
Actions: Clear Heat, resolve Toxin, reduce swelling, stop pain.
Indications: Throat swelling, tonsillitis, cancer of lungs, stomach, bladder, uterus, leukemia.

SAN LENG Rhizoma Sparganii stoloniferi
Taste and energy: bitter, neutral
Channels:LIV, SP.
Actions: Break up Blood, eliminate Blood stasis, move Qi, stop pain.

LOU LU Radix Rhapontici seu Echinopsis
Taste and energy: bitter, cold
Channels: Stomach
Actions: Clear Heat, expel Toxin.
Indications: abscess, oedema, lactation problems.

TIAN KUI ZI Radix Semiaquilegiae
Taste and energy: bitter, cold
Channels: BL, KI.
Actions: expel Toxin
Indications: oedema

TENG LI GEN Radix Actinidiae argutae
Taste and energy: bitter, cold
Channels: LU, LIV, ST, SP and LI
Actions: resolve Toxin, clear Heat, eliminate stasis
Indications: cancer.

TENG LI GEN Radix Actinidiae argutae
Taste and energy: bitter, cold
Channels: LU, LIV, ST, SP and LI
Actions: resolve Toxin, clear Heat, eliminate stasis
Indications: cancer.

SHI SHANG BAI Herba Selaginellae
Taste and energy: bitter, pungent, cold
Channels: LIV, LU, ST.
Actions: clear Heat, resolve Toxin resolve Damp-Heat.
Indications: cough, jaundice, liver cancer, hepatitis, cirrhosis of liver.

TING LI ZI Semen Descurainiae seu Lepidii
Taste and energy: bitter, pungent, cold
Channels: Lungs and Bladder
Actions: clear Heat, resolve Phlegm
Indications: breathlessness, oedema, urinary retention.
Caution: it is a harsh cathartic.

DI BIE CHONG Eupolyphaga
Taste and energy: salty, cold
Channels: Liver
Actions: break up Blood, eliminate Stasis
Indications: Liver cancer

SHUI ZHI Hirudo
Taste and energy: salty, bitter, neutral
Channels: Liver
Actions: break up Blood, eliminate stasis
Indications:

BAN MAO Mylabris
Taste and energy: pungent, cold
Channels: Small Intestine, Large Intestine, Liver
Actions: expel Toxin, invigorate Blood
Indications:

Lastly, I list below the same herbs listed above but classified according to organ affected.

CANCER HERBS ACCORDING TO ORGAN

OESOPHAGUS
Shi Jian Chuan Herba Salviae chinensis, Huang Yao Zi Rhizoma Dioscoreae bulbiferae, Shi Da Chuan

STOMACH
Bai Hua She She Cao Herba Hedyotis diffusae, Ban Zhi Lian Herba Scutellariae barbatae, Ban Bian Lian Herba Lobeliae chinensis.

INTESTINES
Ku Shen Radix Sophorae flavescentis, Ban Zhi Lian Herba Scutellariae barbatae, Ban Bian Lian Herba Lobeliae chinensis, Bai Hua She She Cao Herba Hedyotis diffusae.

LIVER
Long Dan Cao Radix Gentianae scabrae, Ban Lan Gen Radix Isatidis, Ban Zhi Lian Herba Scutellariae barbatae.

NOSE PHARYNX
Xia Ku Cao Spica Prunellae vulgaris, Shi Shang Bai Herba Selaginellae, Kun Bu Thallus Laminariae seu Eckloniae, Gua Lou Pi Pericarpium Trichosanthis, Hai Zao Herba Sargassii.

BREAST
Pu Gong Ying Herba Taraxaci, Ban Bian Lian Herba Lobeliae chinensis, Tian Men Dong Tuber Asparagi cochinchinensis, Wei Ling Xian Radix Clematidis, Wang Bu Liu Xing Semen Vaccariae segetalis.

UTERUS
E Zhu Rhizoma Curcumae Ezhu, Lou Lu Radix Rhapontici seu Echinopsis, Zi Cao Radix Arnebiae seu Lithospermi.

LARYNX
Shan Dou Gen Radix Sophorae subprostratae, Gua Lou Pi Pericarpium Trichosanthis, Wei Ling Xian Radix Clematidis.

LIPS
Liang Ge San (Prescription) Cooling the Diaphragm Powder (Lian Qiao, Zhu Ye, Da Huang, Mang Xiao, Gan Cao, Bo He, Shang Zhi Zi, Huang Qin)

TONGUE
Pu Huang Pollen Typhae, Huai Hua Flos Sophorae japonicae, Zhu Ye Folium Bambusae.

CHEST CAVITY
Huang Yao Zi Rhizoma Dioscoreae bulbiferae, Xia Ku Cao Spica Prunellae vulgaris, Kun Bu Thallus Laminariae seu Eckloniae, Dan Nan Xing Rhizoma Arisaematis.

BLOOD (LEUKEMIA)
Qing Dai Indigo Pulverata Levis.

BLADDER
Xia Ku Cao Spica Prunellae vulgaris, Tian Kui Zi Radix Semiaquiligiae, Shi Shang Bai Herba Selaginallae, Lou Lu Radix Rhapontici seu Echinopsis, Teng Li Gen Radix Actinidiae argutae.

THYROID
Huang Yao Zi Rhizoma Dioscoreae bulbiferae, Zhe Bei Mu Bulbus Fritillariae Thunbergii, Xia Ku Cao Spica Prunellae vulgaris.

EXAMPLES OF HERBAL PRESCRIPTIONS
In order to give examples of herbal prescriptions for patients with cancer, we must distinguish three situations:
a) Patient with cancer before chemo-/radio-therapy
b) Patient during chemo- or radio-therapy
c) Patient after surgery and radio-/chemo-therapy

a) Patient with cancer before chemo-/radio-therapy
When treating a patient with cancer before they had Western treatment the first thing to do is to diagnose the Chinese disease (Bian Bing) and the second is identify the patterns (Bian Zheng). We need to diagnose the Chinese disease because it gives us an idea of prognosis, pathology and treatment.  I have given a list of Chinese diseases with corresponding type of cancer in the previous blog post.

For example, carcinoma of the thyroid may be compared to Shi Ying, a type of goiter.  If we read about Shi Ying, we can learn something about the pathology and treatment of this condition.  Of course, this is important to do but it is not enough because the Chinese disease of Shi Ying would not entail the concept of malignancy.

Secondly, we need to identify the patterns involved: we cannot formulate a treatment for cancer if we do not identify the patterns.  These are also closely linked to the Chinese disease.  For example, in the case of Shi Ying, there is always Phlegm and Blood stasis (which makes the goiter feel hard on palpation).

The next essential step is to diagnose whether the patient's condition is primarily Full or Empty.  This guides us to the choice of prescription, i.e. expelling pathogenic factors (in Full conditions) or tonifying the body's Qi (in Empty conditions). As I explained in the previous post, I generally primarily tonify the body's Qi in the beginning stages and primarily expel pathogenic factors in the middle-late stages.

The emphasis is on the word "primarily" because any prescription I use would simultaneously tonify the body's Qi and expel pathogenic factors albeit in different degrees.  Thus, a prescription to expel pathogenic factors would have at least one or two tonics and a prescription to tonify the body's Qi would have some herbs to resolve Phlegm and invigorate Blood, choosing preferably from the herbs that also have an anti-cancer effect from the point of view of modern research.

Finally, when choosing herbs, we should keep into account the pattern they treat but also modern research. For example, if we need a Qi/Yang tonic, we would prefer Ren Shen or Huang Qi over Lu Rong because the former two herbs have an anti-cancer effect and Lu Rong does not.

Another example could be that of herbs for Toxic Heat.  If we need a herb that resolves Toxic Heat, Shan Dou Gen Radix Sophorae tochinchinensis would be preferable to Qian Li Guang Herba Senecionis Scandens.  

Therefore I would summarize the steps necessary for the choice of a herbal prescription are as follows:

1) Identify the Chinese disease
2) Identify the pattern
3) Decide whether the condition is primarily Full (in which case we primarily expel pathogenic factors) or primarily Empty (in which case we primarily tonify the body's Qi).
4) Choose a formula that suits the pattern
5) Add some tonics if we are expelling pathogenic factors or some herbs to resolve Phlegm, invigorate Blood and clear Toxic Heat if we are tonifying the body's Qi.
5) Modify it with the addition of herbs that have an anti-cancer effect.

The following is an example of a prescription for a patient with breast cancer.  She is a 45-year old woman who was diagnosed with breast cancer 2 years previously.  She had several hard lumps and the skin over the lumps was reddish-purple. Her tongue was swollen with a sticky coating with red points in the chest/breast area.  Her pulse was Fine but Wiry on the left and Fine-Weak on the right.

The clinical signs and tongue give a very clear indication of Phlegm, Blood stasis and Toxic Heat:
Phlegm: swollen tongue with sticky coating, breast lumps.
Blood stasis: hard lumps.
Toxic Heat: reddish-purple skin on breast, red points breast area on tongue.

The pulse reflects the combination of pathogenic factors (being Wiry) and deficiency (being Fine and Weak on the right).

There is no doubt in my mind that the condition is primarily Full and that we therefore need to expel pathogenic factors.  I chose the formula Ru He Nei Xiao Tang Breast Nodule Inner Dissolving Decoction  乳 核 內 消 湯 that moves Qi, invigorates Blood and resolves Toxic Heat.  I modified it as follows:

Qing Pi Pericarpium Citri reticulatae viride (in original formula)
Xiang Fu Rhizoma Cyperi (in original formula)
Yu Jin Radix Curcumae (in original formula)
San Leng Rhizoma Sparganium
Dang Gui Radix Angelicae sinensis (in original formula)
Bai Shao Radix Paeoniae alba (Chi Shao in original formula)
Shan Ci Gu Pseudobulbus Cremastrae (in original formula)
Xia Ku Cao Spica Prunellae (in original formula)
Lou Lu Radix Rhapontici (in original formula)
Si Gua Luo Retinervus Luffae fructus (in original formula)
Gua Lou Pi Pericarpium Trichosanthis
Bai Hua She She Cao Herba Hedyotis diffusae
Ban Xia Rhizoma Pinelliae preparata
Huang Qi Radix Astragali membranacei
Gan Cao Radix Glycyrrhizae (in original formula)
Lu Lu Tong Fructus Liquidambaris taiwaniani

The formula is well suited to this patient as it moves Qi, invigorates and breaks Blood and resolves Toxic Heat.

I added San Leng to break Blood;
changed Chi Shao to Bai Shao to nourish Blood (pulse Weak and Fine on the right);
added Gua Lou Pi and Ban Xia to resolve Phlegm;
added Huang Qi to strengthen the immune system;
added Lu Lu Tong to direct the formula to the breast.

Lu Lu Tong is one of few herbs which are said to "penetrate the breast Luo channels" (tong ru luo). These herbs can be used as messenger herbs to reach the breast but they also remove obstructions from the breast.  Additionally, Lu Lu Tong is indicated here because it also invigorates Blood.

b) Patients with cancer during chemo-/radio-therapy
The treatment of cancer patients who are undergoing chemo-therapy and/or radio-therapy is entirely different.  During chemo- or radio-therapy we do not treat the patterns underlying the cancer but concentrate on supporting the immune system and minimizing the side-effects of treatment.

The treatment principle during chemotherapy is to tonify Qi, nourish Yin, cool Blood, resolve Dampness and clear Heat.

The treatment principle during radiotherapy is to nourish Blood, cool Blood, nourish Yin and invigorate Blood.

Unfortunately, there is a widespread view among oncologists that patients who are undergoing chemotherapy should not take antioxidants.  The reason for this would be that chemotherapy oxidates cancer cells to destroy them and therefore anything that is anti-oxidant would stop chemotherapy from working. I disagree with this view and, in any case, Chinese herbs do not contain antioxidants.


c) Patients after surgery and radio-/chemo-therapy
When treating patients after surgery and radio- or chemotherapy, we need to assess them from a Chinese medicine perspective.  We need to evaluate whether the patterns that caused cancer in the first place are still there.

I base this assessment primarily on the tongue and pulse. The three main patterns in cancer are Blood stasis, Phlegm and Toxic Heat and if the tongue and pulse show signs of these, I consider the cancer still active even if it has been eradicated by surgery and treated by radiotherapy and/or chemotherapy.

Therefore if the tongue is purple (Blood stasis) and swollen (Phlegm) and the pulse Full, I treat the patient as if the cancer were still there.The tongue on the top is purple (Blood stasis) and swollen (Phlegm).  When evaluating whether there is Blood stasis, we should also look at the sublingual veins.  The tongue on the bottom shows dark and swollen veins which indicates Blood stasis.

A purple colour is not the only dangerous sign.  If the tongue is red with many red points, it indicates Toxic Heat.  Toxic Heat always indicates a poor prognosis because it means the cancer may spread: all the more so if the pulse is rapid.

Red points

As for the pulse, a pulse of the Full type (wiry, slippery, firm) indicates that the pathogenic factors that caused cancer are still active.  A pulse of the Empty type (weak, fine) indicates that the condition is primarily Empty.

Therefore, if tongue and pulse show that the pathogenic factors are still active, I give a prescription that primarily  eliminates pathogenic factors.  I say "primarily" because I would always add some tonic herbs that support the immune system. In addition to that, I would also use some herbs with an anti-cancer effects indicated above.

If the tongue and pulse show that the pathogenic factors are not active and that there is a pronounced deficiency, I then prescribe a formula that primarily tonifies (Qi, Yang, Blood or Yin).  Again, I say "primarily" because the formula would also include 1-2 herbs to expel pathogenic factors and 1-2 herbs with anti-cancer effect.

The following is an example of a prescription for a patient after treatment with surgery and chemotherapy and with which I primarily expelled pathogenic factors.

A 63-year-old female patient had ovarian cancer 3 years previously. She had a hysterectomy and oophorectomy followed by chemotherapy. A few months before the consultation they discovered some "lumps" in the abdomen for which she had more chemotherapy.

Her tongue was reddish-purple and her pulse was wiry and full in general and weak on both Kidney positions.

I diagnosed severe Blood stasis on the basis of the tongue and pulse with an underlying Kidney deficiency. Based on the tongue and pulse and the recurrence of lumps, I decided that the treatment should be aimed primarily at expelling pathogenic factors, in her case at invigorating Blood.

I used the following prescription:
Dang Gui Radix Angelicae sinensis (Invigorate Blood)
Chi Shao Radix Paeoniae rubra (Invigorate Blood)
Yi Mu Cao Herba Leonuri heterophylli (Invigorate Blood)
Chuan Niu Xi Radix Cyathulae officinalis (Invigorate Blood)
E Zhu Rhizoma Curcumae Ezhu (Break Blood)
San Leng Rhizoma Sparganii stoloniferi (Break Blood)
Bai Hua She She Cao Herba Hedyotis diffusae (Anti-cancer)
Ban Zhi Lian Herba Scutellariae barbatae (Anti-cancer)
Huang Qi Radix Astragali membranacei (Tonify Qi, support immune system)
Tu Si Zi Semen Cuscutae chinensis (Tonify Kidney-Yang)

The following is an example of a prescription for a patient after treatment with surgery and chemotherapy and with which I primarily tonified Zheng Qi.

This 55-year-old patient had had ovarian cancer 6 years previously. She had a hysterectomy and oophorectomy followed by chemotherapy.  Four years after that, she was diagnosed with bowel cancer for which she had surgery followed by chemotherapy. One year after that, she had breast cancer for which she had surgery and radiotherapy.

This case history is unfortunately an example of a radical Western treatment with surgery and chemo- or radiotherapy and yet the pathogenic factors were obviously still active as the ovarian cancer was followed by bowel cancer and breast cancer.

Her tongue was pale, slightly swollen with a sticky coating.  Her pulse was weak on both Kidney positions.

As the tongue is pale and the Kidney positions weak, she obviously suffered from a Kidney-Yang and Spleen-Yang deficiency.  However, the slight swelling of the tongue shows Phlegm..

Based on the tongue and pulse, I decided that my primary aim should be to tonify Spleen- and Kidney-Yang and only secondarily to resolve Phlegm. I used the following prescription:

Huang Qi Radix Astragali membranacei (tonify Qi, support immune system)
Bai Zhu Rhizoma Atractylodis (tonify Qi, support immune system, tonify Spleen-Yang)
Fu Ling Poria (resolve Phlegm)
Chen Pi Pericarpium Citri reticulati (resolve Phlegm)
Tu Si Zi Semen Cuscutae chinensis (tonify Kidney-Yang)
Xu Duan Raadix Dipsaci asperi (tonify Kidney-Yang)
Ban Xia Rhizoma Pinelliae preparatum (resolve Phlegm)
Bai Hua She She Cao Herba Hedyotis diffusae (Anti-cancer)

I also prescribed the mushroom Coriolus.

PROGNOSIS
When I see a patient who has had cancer and been treated with surgery and radio-/chemotherapy. I formulate a prognosis on the basis Chinese diagnosis based most of all on tongue and pulse.

Poor prognosis
Tongue purple or red with red points, swollen; pulse Full (wiry, slippery, firm, overflowing).  The prognosis is particularly unfavourable if the pulse is also rapid.

Good prognosis
Tongue normal or pale, not swollen; pulse weak in general.

In case of breast cancer, one should pay particular attention to the breast area on the tongue which was discussed in a previous post:

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5267943865157480550#editor/target=post;postID=500023099400554790;onPublishedMenu=posts;onClosedMenu=posts;postNum=3;src=postname

OTHER THERAPIES
Of course, for the treatment of cancer we must use other therapies and in particular:

Diet
Qi Gong
Antioxidants
Mushrooms

Of the medicinal mushrooms, I particularly use Coriolus. 

32 comments:

 1. Yeah It's good I appreciate this article. I recommand it to my friends,I,ll be back here again and again . Visit our blog for more .

  ReplyDelete
  Replies
  1. welcome to my solutiontemple were all help are found with the powers of our fore fathers did you have any problem that you fine difficult to solve come to me and your problem will be solve such as HIV AIDS CANCER madness e.t.c you can via my email drebute@gmail.com or contact +2348071145063

   Delete
  2. MY HEPATITIS B CURED BY DR AKUNA CONTACT HIS WHAT APP NUMBER:+2348154625070

   Good-news my viewers i am Rashid Ahmed, am from Dubai, Me and my entire family has been suffering for hepatitis B from birth, We have gone to all the hospitals and there wasn't any solution even our family DR confirm it to us that there is no cure for this disease but can only be control even my first child is Hepatitis B positive, till this day a friend of mine told me about this Dr Akuna who have help her to get rid of this incurable disease name Hepatitis B, That was how i give it a try, to my fullest surprise me and my entire families are now Negative of Hepatitis B even it was a surprise to my scientist Dr who graduated with PhD here in Dubai, he now direct all his Hepatitis B positive patient to this wonderful Dr Akuna who cured all diseases with herbal medicine, don't be left out contact him if you are diagnose with this same disease, after be cured he told me that he cured all manners of diseases,i am sharing this testimony both in internet and everywhere so that people who are diagnosed with kind of diseases should contact Dr Akuna via email:drakunasolutiontemple@gmail.com or visit his websites:http://drakunasolutiontem.wixsite.com/dr-akuna or what app his Mobile:+2348154625070


   Delete
  3. My Name is Robert Fred from Canada..it gives me great joy to share with you on how I was cured of a dreaded virus called HIV Disease by Dr.ZUKU,a powerful traditional herbalist.i have be suffered for 8years and till now i am still shocked but the good new is that Dr,ZUKU is the reason for my smile today. i don't know to explain how everything worked. the healing happened within the twinkle of my eye. after all the years of going from places to another for remedy. i got my cured finally. May God continue to bless his work and also to my best friend who searched him on his internet and directed me to contact him. after writing to him he prepared my herbal cure and how i am to use it and withing 2 weeks after using herbal remedy i went to check up and was found that my HIV Virus was gone and was negative.It is indeed a great news to those who must be suffering from one disease or virus, Dr Zuku is able to challenge that affliction. Why not visit him today through: drzukuspelltemple@gmail.com call or text for more information +16177296273 his website https://drzukuspelltemple4.wixsite.com/mysite

   Delete

  4. WHAT A GREAT MIRACLE THAT I HAVE EVER SEE IN MY LIFE. My names are Robert Mary
   I’m a citizen of United Kingdom, My younger sister was Sicking of
   breast cancer and her name is Robert Jane, I and my family have taking
   her to all kind of hospital in UK still yet no good result. I decided
   to go to the internet and search for cancer cure so that was how I
   find a lady called Sarah peter she was testifies to the world about
   the goodness of a herbal man who has the root and half to cure all
   kind of disease and the herbal man email was there. So I decided to
   contact the herbal man for my younger sister help to cure her breast
   cancer. I contacted him and told him my problem he told me that I
   should not worry that my sister cancer will be cure, he told me that
   there is a medicine that he is going to give me that I will cook it
   and give it to my sister to drink for one week, so I ask how can I
   receive the cure that I am in UK, he told me
   That I will pay for the delivery service. The courier service can
   transport it to me so he told me the amount I will pay, so my dad paid
   for the delivery fee. two days later I receive the cure from the
   courier service so I used it as the herbal man instructed me to,
   before the week complete my sister cancer was healed and it was like a
   dream to me not knowing that it was physical I and my family were very
   happy about the miracle of Doctor so my dad wanted to pay him 5
   million us dollars the herbal man did not accept the offer from my
   dad, but I don't know why he didn't accept the offer, he only say that
   I should tell the world about him and his miracle he perform so am now
   here to tell the world about him if you or your relative is having any
   kind of disease that you can't get from the hospital please contact
   Dr.ogididanspelltemple@gmail.com for the cure, he will help you out
   with the problem.

   Delete

  5. WHAT A GREAT MIRACLE THAT I HAVE EVER SEE IN MY LIFE. My names are Robert Mary
   I’m a citizen of United Kingdom, My younger sister was Sicking of
   breast cancer and her name is Robert Jane, I and my family have taking
   her to all kind of hospital in UK still yet no good result. I decided
   to go to the internet and search for cancer cure so that was how I
   find a lady called Sarah peter she was testifies to the world about
   the goodness of a herbal man who has the root and half to cure all
   kind of disease and the herbal man email was there. So I decided to
   contact the herbal man for my younger sister help to cure her breast
   cancer. I contacted him and told him my problem he told me that I
   should not worry that my sister cancer will be cure, he told me that
   there is a medicine that he is going to give me that I will cook it
   and give it to my sister to drink for one week, so I ask how can I
   receive the cure that I am in UK, he told me
   That I will pay for the delivery service. The courier service can
   transport it to me so he told me the amount I will pay, so my dad paid
   for the delivery fee. two days later I receive the cure from the
   courier service so I used it as the herbal man instructed me to,
   before the week complete my sister cancer was healed and it was like a
   dream to me not knowing that it was physical I and my family were very
   happy about the miracle of Doctor so my dad wanted to pay him 5
   million us dollars the herbal man did not accept the offer from my
   dad, but I don't know why he didn't accept the offer, he only say that
   I should tell the world about him and his miracle he perform so am now
   here to tell the world about him if you or your relative is having any
   kind of disease that you can't get from the hospital please contact
   Dr.ogididanspelltemple@gmail.com for the cure, he will help you out
   with the problem.

   Delete
 2. I do not know you, lacoste pas cher know nothing about you, tommy hilfiger soldes now I do not know you. tommy hilfiger soldes from the care of your ralph lauren pas cher dress and your disgusting dirty action, only to see it in tommy hilfiger soldes your eyes loneliness and pride. cheap just about to open, but to hear tommy hilfiger soldes cheap spoke again unclear what relationship.

  ReplyDelete
 3. Great and easy-to-understand tutorial, thnx!
  TOSHIBA PVM-375AT

  ReplyDelete
 4. i want to use this medium to let everyone know that HIV/AIDS has cure and that Dr.Ofemo is the solution.am Sarah Wilson from United State i was tested HIV/AIDS positive once year 2013, then early this month August 21 i saw so many testimony on blog on how Dr.Ofemo known as herbalist spiritual' cured people with his herbal medicine, i did not believe but i just decided to give him a try, I contacted him and he prepare the herbs cure for me which i took, after taking it in 2 week, he told me to go for check up, could you believe that i was confirm HIV/AIDS Negative after the test, and i went to a different hospital and it was also Negative, i am so happy. If you have any problem or you are also infected with any disease like Herpes, HIV, Cancer, Syphilis, Hepatitis B, all types of Cancer, Gonorrhea, and solves life's problems that you might have etc. kindly contact him now;drofemospelltemple@gmail.com thank you once again his email via drofemospelltemple@yahoo.com or his web/site:
  http://greatofemospelltemple.webs.com/ or cell number +2348163387496 his web/site http://drofemospelltemple.wix.com/dr-ofemo

  ReplyDelete
 5. i want to use this medium to let everyone know that HIV/AIDS has cure and that Dr.Ofemo is the solution.am Sarah Wilson from United State i was tested HIV/AIDS positive once year 2013, then early this month August 21 i saw so many testimony on blog on how Dr.Ofemo known as herbalist spiritual' cured people with his herbal medicine, i did not believe but i just decided to give him a try, I contacted him and he prepare the herbs cure for me which i took, after taking it in 2 week, he told me to go for check up, could you believe that i was confirm HIV/AIDS Negative after the test, and i went to a different hospital and it was also Negative, i am so happy. If you have any problem or you are also infected with any disease like Herpes, HIV, Cancer, Syphilis, Hepatitis B, all types of Cancer, Gonorrhea, and solves life's problems that you might have etc. kindly contact him now;drofemospelltemple@gmail.com thank you once again his email via drofemospelltemple@yahoo.com or his web/site:
  http://greatofemospelltemple.webs.com/ or cell number +2348163387496 his web/site http://drofemospelltemple.wix.com/dr-ofemo..

  ReplyDelete
 6. I've had HEPATITIS B problem over 4 years. I tried everything, of course I went to the doctor. about a hundred times, and though about my Family, I know my Family will face a serious problem when I’m gone, I lost hope and I wept all day, but one day I was surfing the internet I found Dr.Suku contact number. I called him and he guided me. I asked him for solutions and he started the remedies for my health. Thank God, now everything is fine, I’m cured by Dr. Suku herbal medicine, I’m very thankful to Dr. Suku and very happy with my hubby and family.his email greatsukusolutiontemple@hotmail.com or contact his hot line:+2348074839242 so any type of disease HIV/AIDS,CANCER, ALS, Hepatitis C, PCV.. HERPES,through his via email;greatsukusolutiontemple@hotmail.com

  ReplyDelete
 7. I am
  tessy terry from USA, i never believe that HIV cure is real until i got in contact with Dr uwa, my HIV started eight years ago, i was even waiting for death because all my money went out for drug, which keep me till today, one day i saw in the interment that HIV cure is out i then email Dr uwa and he prepare the herb for me which i took, after taking it he told me to go to the hospital which i did, could you believe that i was confirm HIV negative after the test, and i went to another hospital and it was also negative. if you have this problem and you want to be free from it please contact this doctor with this email address druwaherbalcenter@gmail.com or call him on +2348063930531 God Bless you Sir. he is the best HIV cure you will find him in the whole world. thank you Dr uwa am free now.

  ReplyDelete

 8. Ascites is the accumulation of fluid (usually serous fluid which is a pale yellow and clear fluid) that accumulates in the

  abdominal (peritoneal) cavity. The abdominal cavity is located below the chest cavity, separated from it by the diaphragm.

  Ascitic fluid can have many sources such as liver disease, cancers, congestive heart failure, or kidney failure. So we advise

  you to take Home Remedies For

  Ascites
  Which is work perfectly.

  ReplyDelete
 9. just use myrrh herb is for the tooth mouth tongue Myrrh is effective against bad breath because it’s toxic to the bad-breath-causing harmful organisms that lurk and grow in your mouth. Research has shown that this action is directly related to compounds called terpenoids. [2] Myrrh’s efficacy against harmful organisms even extends to candida. One study that pitted over forty strains of candida against various oral health products noted that myrrh was one of the natural compounds found to be most effective. go online read about it im in to herb alot there r many herb can help but u have to find them

  ReplyDelete
 10. I am from united states of america, I want to testify of how i got cured of HIV, I got infected with HIV disease in 2010, visited several herbalists, spiritualists and pastors for cure but all to no avail, my world was gradually coming to an end until,i searched google and read about possible cures to get cured of hiv. i saw a post in a health forum about a herbal spell home,ACHIEVERS HERBAL TEMPLE,A temple that cures all kinds of deadly diseases including HIV AIDS, ALS, MND, Epilepsy, Leukemia, Asthma, Cancer, Ghonorhea etc, at first i got shocked,but when i read the temple's name again i thought of giving them a try because i so much believe in achieving what you desire. when i contacted this herbal spell home via email,he prepared a herbal spell portion and sent it to me via courier service, when i received this herbal spell portion, he gave me step by step instructions on how to apply them, when i applied it as instructed, i was cured of this deadly disease within 7days, I am now HIV Negative (-) all thanks to Achievers temple . Contact this great herbal spell home, Email: achieversherbaltemple@gmail.com or call 234 705 907 4351 Goodluck.

  ReplyDelete
 11. i am Murray Bruce from the united state of america.i am here to testify of how i got cured of my HIV aids that has been with me for the past 4 years now i have been leaving in pain and tears,i have visited so many doctors,herbalist and spiritualist but all my effort was in vain i even went as far as thinking of killing my self.on this faithful day when i was on Facebook chatting with an old friend i saw a post of one Mr Gilbert uhuru from Kenya talking about this doctor called dr. prince talking about how he cured him of his h i v and he drooped his number and his mail immediately i gave him a call and i also emailed him and i told him my problem he tolled me not to worry any more that my problems were over and then he prepared the medication and he sent it down to me true the courier and i followed the instructions giving to me by him on how to use it which i did and he tolled me that after two weeks i should go to the hospital for a test which i did and to my greatest surprise i was tested negative are you out there passing true any kind of sickness or disease please contact dr.prince today at dr.princearataabraham@gmail.com or whatsapp him on +2348163241499 he his the only solution to your sickness and disease

  ReplyDelete
 12. DR Ekpiku herbal medicine is a good remedy for Brain Tumor cure
  I was cured recently by one man from Africa Dr Ekpiku,A friend introduced me to him i contacted him, and he treat me an cured my Brain Tumor cancer permanently, It's still a surprised to me because all hope was gone, so i decided to testify his goodness to everyone, So if you have any diseases like this, ACNE/HIV/ CANCER/ HEPATITIS C VIRUS/HERPES VIRUS/GENITAL WART/ ALS/ COPD, or any diseases he can cure it and is a humble and truthful man. You can write Dr Ekpiku through mail: ekpikuspellhomeofgrace@gmail.com or ekpikuspellhomeofgrace@hotmail.com or call him with his telephone number +2348073673757.

  ReplyDelete

 13. How i survived lungs cancer.
  I was diagnosed of lung cancer in 2011 and the doctor (oncologist), because i was a chronic smoker who started smoking from 16 and told me i had just two years to live that my lungs had been damaged, that even on the best medication i still had two years. I needed help because i was scared to die and i did chemotherapy, radiotherapy and it was unable to treat or help me. I coughed nearly every minute. In my death clock counting just 6 months remaining, if you knew me then i was good as dead because the cancer had eaten me up. My wife was fortunate enough to contact doctor Amber, a herbal doctor who came and treated me in our house using his medicine and that is how i was saved (where western medicine and methods failed), that was the greatest decision my wife had taken aside marrying me. Today i am totally fine without any symptoms of cancer, it was all confirmed by my oncologist that i am clean. Do not die in silence or rely only on western medicine herbal medicine is very effective. If you have any related form of cancer simply contact the doctor directly on (drambermurray@gmail.com) for more information about his treatment.

  ReplyDelete
 14. BE CAREFUL HERE MANY OF THE DOCTORS HERE ARE SCAM,MOST TESTIMONIES OF MOST SPELL CASTER HERE MUST BE IGNORE.BECAUSE THEY ARE SCAM I MEAN REAL SCAM WHICH I WAS A VICTIM.I GOT RIPPED OF THREE THOUSANDS DOLLARS BY 4 CASTERS BECAUSE I WAS SO ANXIOUS TO GET MY WIFE BACK AFTER SHE LEFT ME FOR ALMOST 2 YEARS WITH OUR 4 YEARS OLD SON JERRY,, I HAVE PAID OVER $3000 ON SPELL CASTING AND COURIER AND NOTHING HAVE WORK FOR ME UNTIL ONE FAITHFUL DAY I GOT IN CONTACT WITH MADAM SOLUTION WHO DID WHAT I CALLED MAGIC BECAUSE I CONTACTED HER ON FRIDAY AND AFTER GIVEN HER MY DETAILS AND $245 FOR THE SPELL CASTING MY WIFE CALLED ME ON SUNDAY AND NOW WE ARE BACK TOGETHER AGAIN IF YOU NEED SIMILAR HELP THEN CONTACT HER NOW VIA EMAIL AT (magic.lovespel@reincarnate.com) .

  ReplyDelete
 15. i am really happy that i have been cured from with DOCTOR OSELE i have been suffering from this disease for the past 2 years without solution until i came across the email of this DOCTOR who have cure so many people with his herbal medicine, "I am really happy that there is someone like DOCTOR OSELE who is ready to help anytime any day. To all the readers and viewers that is doubting this testimony stop doubting it and contact this DOCTOR if you really have one and see if he will not actually help you. i am not a stupid woman that i will come out to the public and start saying what someone have not done for me and i know that there are some people out there who are really suffering and hurting their family just because of these diseases here is his or you can also call +2347014460988. he also told me that he has cure for these diseases listed below . HERPES SIMPLEX VIRUS . COPD . HEPATITIS B . GET YOUR EX BACK AND MAKE SHE/HIM LOVE YOU MORE . CANCER . COLD SORES Thank you for your time bye." <contact:doctoroselehealinghome@gmail.com or you can contact him with this number+2347014460988.

  ReplyDelete
 16. MY HEPATITIS B CURED BY DR AKUNA CONTACT HIS WHAT APP NUMBER:+2348154625070

  Good-news my viewers i am Rashid Ahmed, am from Dubai, Me and my entire family has been suffering for hepatitis B from birth, We have gone to all the hospitals and there wasn't any solution even our family DR confirm it to us that there is no cure for this disease but can only be control even my first child is Hepatitis B positive, till this day a friend of mine told me about this Dr Akuna who have help her to get rid of this incurable disease name Hepatitis B, That was how i give it a try, to my fullest surprise me and my entire families are now Negative of Hepatitis B even it was a surprise to my scientist Dr who graduated with PhD here in Dubai, he now direct all his Hepatitis B positive patient to this wonderful Dr Akuna who cured all diseases with herbal medicine, don't be left out contact him if you are diagnose with this same disease, after be cured he told me that he cured all manners of diseases,i am sharing this testimony both in internet and everywhere so that people who are diagnosed with kind of diseases should contact Dr Akuna via email:drakunasolutiontemple@gmail.com or visit his websites:http://drakunasolutiontem.wixsite.com/dr-akuna or what app his Mobile:+2348154625070


  ReplyDelete
 17. Hello!
  I think that Keep posting more informative articles like these one.
  These are very good articles to visit...
  gclub casino
  goldenslot casino
  goldenslot

  ReplyDelete
 18. As a sign of gratitude for how my wife was saved from CANCER, i decided to reach out to those still suffering from this.
  My wife suffered cancer in the year 2013 and it was really tough and heartbreaking for me because she was my all and the symptoms were terrible, she always complain of abnormal vaginal bleeding, and she always have pain during sexual intercourse. . we tried various therapies prescribed by our neurologist but none could cure her. I searched for a cure and i saw a testimony by someone who was cured and so many other with similar body problem, and he left the contact of the doctor who had the cure to cancer . I never imagined cancer. has a natural cure not until i contacted him and he assured me my wife will be fine. I got the herbal medication he recommended and my wife used it and in one months time she was fully okay even up till this moment she is so full of life. cancer. has a cure and it is a herbal cure contact the doctor for more info on drwilliams098675@gmail.com on how to get the medication. Thanks for reading my testimony.

  ReplyDelete
 19. My Name is Robert Fred from Canada..it gives me great joy to share with you on how I was cured of a dreaded virus called HIV Disease by Dr.ZUKU,a powerful traditional herbalist.i have be suffered for 8years and till now i am still shocked but the good new is that Dr,ZUKU is the reason for my smile today. i don't know to explain how everything worked. the healing happened within the twinkle of my eye. after all the years of going from places to another for remedy. i got my cured finally. May God continue to bless his work and also to my best friend who searched him on his internet and directed me to contact him. after writing to him he prepared my herbal cure and how i am to use it and withing 2 weeks after using herbal remedy i went to check up and was found that my HIV Virus was gone and was negative.It is indeed a great news to those who must be suffering from one disease or virus, Dr Zuku is able to challenge that affliction. Why not visit him today through: drzukuspelltemple@gmail.com call or text for more information +16177296273 his website https://drzukuspelltemple4.wixsite.com/mysite

  ReplyDelete
 20. Great Information! Now a days you can easily Find a doctor online .There are many website available where you can book an appoint with your doctors according to your need.No need to go clinics or hospitals. My Doctoroo. is one of the site where you get instant booking.
  city doctors

  ReplyDelete
 21. My names are HARRY MARY I’m a citizen of United Kingdom, My younger sister was sicking of breast cancer and her name.. is HARRY Sandra I and my family have taking her to all kind of hospital in UK still yet no good result. I decided to go to the internet and search for cancer cure so that was how I find a lady called peter Lizzy she was testifies to the world about the goodness of a herbal man who has the root and half to cure all kind of disease and the herbal man email was there. So I decided to contact the herbal man for my younger sister help to cure her breast cancer. I contacted him and told him my problem he told me that I should not worry that my sister cancer will be cure, he told me that there is a medicine that he is going to give me that I will cook it and give it to my sister to drink for one week, so I ask how can I receive the cure that I am in UK, he told me

  That I will pay for the delivery service. The courier service can transport it to me so he told me the amount I will pay, so my dad paid for the delivery fee. two days later I receive the cure from the courier service so I used it as the herbal man instructed me to, before the week complete my sister cancer was healed and it was like a dream to me not knowing that it was physical I and my family were very happy about the miracle of Doctor so my dad wanted to pay him 5 million us dollars the herbal man did not accept the offer from my dad, but I don't know why he didn't accept the offer, he only say that I should tell the world about him and his miracle he perform so am now here to tell the world about him if you or your relative is having any kind of disease that you can't get from the hospital please contact drsukaherbalhome@gmail.com or call <+2348168259521> he will help you out with the problem. And if you need more information about the doctor you can mail me harrymary691@gmail.com

  ReplyDelete
 22. My wife has been suffering from thyroid cancer which was confirmed to be stage four, the doctor told me there was little he could do since she wasn’t responding to treatment but a friend of mine came to our rescue by ordering this cannabis oil from Shakes Spear which he said has been helping some patient fight against cancer of various types so we decided to give it a chance, so far my wife is improving perfectly very well and presently she can walk around the house all by herself. I felt its necessary i let others who are suffering from this acute disease that once you have a good cannabis oil it can really give one a sound second chance of living. by
  chance if you happen to be in need of this cannabis oil you can contact Dr Azuka Spear who supplied I and my wife with this email: Dr.azukasolutionhome@gmail.com Or CALL/WHAT APP HIM On:+2348132777335

  HE FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL
  ACROSS THE GLOBE ON:  He also have the herb to cure.
  (1) HERPES,
  (2) HEPATITIS B,
  (3) HIV&AIDS,
  (4) URINARY TRACT INFECTION,
  (5) ALS,
  (6) IMPOTENCE,
  (7) BARENESS/INFERTILITY
  (8) DIARRHEA
  (9) ASTHMA
  (10) DIABETES...  ReplyDelete
 23. WHAT A GREAT MIRACLE THAT I HAVE EVER SEE IN MY LIFE. My names are MONICA HARRY I’m a citizen of United Kingdom, My younger sister was sick of breast cancer and her name is SHELLY HARRY I and my family have taking her to all kind of hospital in UK still yet no good result. I decided to go to the internet and search for cancer cure so that was how I find a lady called peter Lizzy she was testifies to the world about the goodness of a herbal man who has the root and herbs to cure all kind of disease and the herbal man email was there. So I decided to contact the herbal man for my younger sister help to cure her breast cancer. I contacted him and told him my problem he told me that I should not worry that my sister cancer will be cure, he told me that there is a medicine that he is going to give me that I will cook and prepared it and give it to my sister to drink for one week, so I ask how can I receive the cure that I am in UK, he told me that I will pay for the delivery service. The courier service can transport it to me so he told me the amount I will pay, so my dad paid for the delivery fee. two days later I receive the cure from the courier service so I used it as the herbal man instructed me to, before the week complete my sister cancer was healed and it was like a dream to me not knowing that it was physical I and my family were very happy about the miracle of Doctor so my dad wanted to pay him 5 million us dollars the herbal man did not accept the offer from my dad, but I don't know why he didn't accept the offer, he only say that I should tell the world about him and his miracle he perform so am now here to tell the world about him if you or your relative is having any kind of disease that you can't get cure from the hospital please contact drosedebamenherbalhome@gmail.com or whatsapp him +2347036842735 for the cure, he will help you out with the problem.

  ReplyDelete
  Replies
  1. TRUE LIFE TESTIMONY(WITH PROVE)

   HOW I GOT RID OF MY 3 YEARS BREAST CANCER WITHIN 2 WEEKS ,GOD IS AWESOME!

   THIS IS REAL,PLEASE DON'T IGNORE.Call/Text me via; +1(203)806-4318 OR CALL/WHATSAPP DR SAMBOLA NOW VIA;+2348100527864

   HIS WEBSITE;www.doctorsambolablog.wordpress.com

   Hello everyone am here to share my testimony.I was suffering from BREAST CANCER for the past 3 years and my Dr told me that there is nothing he could do,after the 5 times chemotherapy and radiation and i was not responding to treatment and not even getting better and I had no money for Surgery cause it was too expensive for me.I was frustrated and confused,seeking advice from people until a friend told me about Dr. Sambola Herbal Medicine and herbal cannabis oil and its fast curing ability of any kind of cancer and told me that her mother's LUNGS CANCER was cured by the same Doctor Sambola.I was desperate to to have the HERBS and i contacted Dr.SAMBOLA via email to get the miraculous oil.The Dr send me the Herbal Medicine and Cannabis oil through FedEx,to cut the long story short,I got Completely Cured after taking the Herbs for over a Month.To cut the long story short,as i am writing this testimony on this Blog am so strong and healthy no more cancer in my body again.I did my test and the Doctor confirmed it,i do not have BREAST CANCER anymore which he(medical Dr)was Shock when he confirmed it.I really want to Appreciate Dr Sambola the AFRICA TRADITIONAL HERBALIST who got me cured with the help of his herbal medicine and to God Be All The Glory.

   He also have a herbal cure for the Following DISEASES and INFECTIONS below,this is not scam is 100% Real.

   -GENITAL WARTS
   -GENITAL AND ORAL HERPES
   -HPV
   -HIV
   -DIABETES
   -EPSTEIN BARR
   -PENIS ENLARGEMENT AND WEAK ERECTION
   -VIRGINA PROBLEM
   -WHOOPING COUGH
   - HEPATITIS A,B AND C
   -FORDYCE SPOT
   -COLD SORE
   -ALS
   -LOWER RESPIRATORY INFECTION
   -LOW SPERM COUNT
   -MRSA(METHICILLIN-RESISTANT STAPHYLOCOCCUS AUREUS
   -ZIKA VIRUS
   -COPD
   -STROKE
   -IMPOTENCE
   -PILE
   -HYPERTENSION
   -LOW SPERM COUNT
   -MENOPAUSE DISEASE
   -ASTHMA
   -BARENESS/INFERTILITY
   -PCOS
   -SHINGLES
   -VIRAL HEPATITIS/HEPATITIS B
   -FIBROID
   -ASTHMA
   -TOOTH PAIN
   -SICKLE CELL
   -TINNITUS
   -YEAST INFECTION
   -BARENESS/INFERTILITY
   -DIARRHEA and so on...


   Click on Dr Sambola Website link:www.doctorsambolablog.wordpress.com

   Call/WhatsApp Dr Sambola Now;+2348100527864

   Delete

  2. WHAT A GREAT MIRACLE THAT I HAVE EVER SEE IN MY LIFE. My names are Robert Mary
   I’m a citizen of United Kingdom, My younger sister was Sicking of
   breast cancer and her name is Robert Jane, I and my family have taking
   her to all kind of hospital in UK still yet no good result. I decided
   to go to the internet and search for cancer cure so that was how I
   find a lady called Sarah peter she was testifies to the world about
   the goodness of a herbal man who has the root and half to cure all
   kind of disease and the herbal man email was there. So I decided to
   contact the herbal man for my younger sister help to cure her breast
   cancer. I contacted him and told him my problem he told me that I
   should not worry that my sister cancer will be cure, he told me that
   there is a medicine that he is going to give me that I will cook it
   and give it to my sister to drink for one week, so I ask how can I
   receive the cure that I am in UK, he told me
   That I will pay for the delivery service. The courier service can
   transport it to me so he told me the amount I will pay, so my dad paid
   for the delivery fee. two days later I receive the cure from the
   courier service so I used it as the herbal man instructed me to,
   before the week complete my sister cancer was healed and it was like a
   dream to me not knowing that it was physical I and my family were very
   happy about the miracle of Doctor so my dad wanted to pay him 5
   million us dollars the herbal man did not accept the offer from my
   dad, but I don't know why he didn't accept the offer, he only say that
   I should tell the world about him and his miracle he perform so am now
   here to tell the world about him if you or your relative is having any
   kind of disease that you can't get from the hospital please contact
   Dr.ogididanspelltemple@gmail.com for the cure, he will help you out
   with the problem.

   Delete

  3. WHAT A GREAT MIRACLE THAT I HAVE EVER SEE IN MY LIFE. My names are Robert Mary
   I’m a citizen of United Kingdom, My younger sister was Sicking of
   breast cancer and her name is Robert Jane, I and my family have taking
   her to all kind of hospital in UK still yet no good result. I decided
   to go to the internet and search for cancer cure so that was how I
   find a lady called Sarah peter she was testifies to the world about
   the goodness of a herbal man who has the root and half to cure all
   kind of disease and the herbal man email was there. So I decided to
   contact the herbal man for my younger sister help to cure her breast
   cancer. I contacted him and told him my problem he told me that I
   should not worry that my sister cancer will be cure, he told me that
   there is a medicine that he is going to give me that I will cook it
   and give it to my sister to drink for one week, so I ask how can I
   receive the cure that I am in UK, he told me
   That I will pay for the delivery service. The courier service can
   transport it to me so he told me the amount I will pay, so my dad paid
   for the delivery fee. two days later I receive the cure from the
   courier service so I used it as the herbal man instructed me to,
   before the week complete my sister cancer was healed and it was like a
   dream to me not knowing that it was physical I and my family were very
   happy about the miracle of Doctor so my dad wanted to pay him 5
   million us dollars the herbal man did not accept the offer from my
   dad, but I don't know why he didn't accept the offer, he only say that
   I should tell the world about him and his miracle he perform so am now
   here to tell the world about him if you or your relative is having any
   kind of disease that you can't get from the hospital please contact
   Dr.ogididanspelltemple@gmail.com for the cure, he will help you out
   with the problem.

   Delete